Barion Pixel

Ingyenes szállítás 12 000 Ft felett.

Kézzel készül.

1 év garancia.

Egyszerű visszaküldés.

Segítőkész ügyfélszolgálat.

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1. A JÁTÉK ÉS SZERVEZŐ

Jelen szabályzat a Larus Bracelets (továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott Instagram oldalán futó nyereményjátékokra vonatkozik az alábbi feltételekkel.

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK, JÁTÉK MENETE

Játék időtartama: 2022.08.31.-2022.09.08.

Nyertesek száma: 10 fő

Nyeremény: egy Larus Bracelets karkötő, mely a webshopról szabadon választható.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

Játék menete:

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Larus Bracelets Instagram oldalára kikerülő Nyereményjáték nevű kép alapján leírtak szerint kell eljárnia:

• lájkolni a Nyereményjáték című képet,
• a Nyereményjáték című kép alatt hozzászólásban egy vagy több embert megjelölni,
• bekövetni a Larus Bracelets instagram oldalát,

A sorsoláshoz való bekerüléshez és a nyeréshez mindhárom feltételnek teljesülnie kell!

A nyertest a Nyereményjáték című kép alatti kommentelők adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a gépi sorsolóprogram segítségével.

A nyertes Játékos nevét a Larus Bracelets Instagram oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

A Játékban pótnyertest hirdetünk, ha:

• ha a Larus Bracelets megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol,
• ha nem lehet felvenni a nyertessel Instagramon üzenet vagy komment válasz formájában a kapcsolatot,
• ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni,
• egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert,
• egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja,
• jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE

A nyertes Játékossal Instagram üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes Játékos nevét az Instagram oldalon is közzé tesszük.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat a nyereményére.

6. NYEREMÉNY KÉZBESÍTÉSE

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Instagram üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Larus Bracelets-t semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyereményt az eredményhirdetéstől számított legkésőbb 3 munkanapon belül postázza a nyertesnek.

A Larus bracelets egyszer kísérli meg ingyen kiszállítani a nyereményt, amennyiben a házhozszállítás meghiúsul a nyertes hibájából, a következő szállítás összege a nyertest terheli.

Valamint a karkötők típusáról és méretéről kézbesítés elött email-es vagy telefonos egyeztetetés fog történni a megfelelő méret és karkötők kiválasztásához. Amennyiben a kiszállítás után a kiválasztott és kézhez kapott termékek típusa, mérete mégsem megfelelő, akkor a visszaküldés és újra postázási költség a nyertes Játékost terheli.

7. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

7.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

7.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

Hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

8.FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

A résztvevők adatait nem az Instagram kezeli, a vetélkedőt a Instagram semmilyen formában nem támogatja, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Nyereményjátékkal kapcsolatban az Instagram mindennemű felelőssége kizárt.

A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Instagram felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.
A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.
A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

9.KIZÁRÁS

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a Nyereményjáték teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában a Larus Bracelets Instagram oldalán keresztül. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

Keresés